BAL-GÖÇ TÜZÜĞÜ

 

BAL-GÖÇ Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği, Bakanlar Kurulunun
11.08.1987 tarih ve 87-12003 Sayılı Kararı ile
"Kamu Yararına Çalışan Dernek" statüsündedir.

 

Derneğin Adı ve Merkezi

Madde-1:

Derneğin Adı: “Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma  Derneği” dir.

Derneğin merkezi Bursa’dır.
Derneğin Kısa Adı: BAL-GÖǒtür
Dernek, yurt içinde ve yurt dışında şube açabilir.

Derneğin Amacı ve Bu Amacı Gerçekleştirmek İçin Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri İle Faaliyet Alanı

Madde-2:

Balkanlardan göç eden ve Balkanlarda  yaşamlarını sürdüren soydaşlarımızın kültürlerini yaşatmak, aralarındaki sosyo-ekonomik dayanışma ve gelişmeyi sağlamak,Balkan ülkeleri ile iyi ilişkilerin geliştirilmesi, dostluk ve kardeşliğin güçlenmesi, bölge ve Dünya barışının sağlanması için çalışmak,Soydaşlarımızın yasalar ve uluslar arası anlaşmalarla elde edilmiş haklarını korumak ve bu hakları geliştirmek için çalışmaktır.

Dernekçe Sürdürülecek Çalışma Konuları ve Biçimleri

Balkan Göçmenlerin karşılaşacakları güçlükleri ve sorunları incelemek, çözüm yolları üretmek, bu konularda ilgili kuruluşlar nezdinde girişimde bulunmak,

Balkanlardan göç ve iltica yoluyla Türkiye’ye yerleşen soydaşların sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının  karşılanmasında yardımcı olmak için  kamp ve sair tesisler kurmak, kurulmuş olan tesislerden faydalanmaları için çalışmak, yardıma muhtaç olanlara maddi yardımda bulunmak,

Maddi imkanları bulunmayan başarılı öğrencilere burs vermek,

Yurtiçinde ve yurtdışında  derneğin amacına uygun yapılacak gezi ve ziyaretlerde gerekli kolaylığı sağlamak, bu amaçla ilgili yöresel ilgili kuruluşlarla da gerekli  ilişkiyi kurmak,

Balkanlarda atalarımızın asırlarca yaşattıkları  yöresel örf ve ananelerimizi gençlere tanıtmak ve gelecek kuşaklara aktarabilmek   için ; Müzik, Koro, Folklor, Tiyatro vb. toplulukları kurmak, etkinlikler yapmak, Balkan ülkelerindeki soydaşlarımızın da bu etkinlikleri yapabilmeleri için görüş alış verişinde bulunmak , teşvik etmek ve destek vermek,

Yapılacak faaliyetlerle dış ülkelerde yaşayan soydaşlarımıza yalnız olmadıkları mesajını vermek;  İlgili ülkeler ile iyi ilişkilerin geliştirilmesi, dostluk ve kardeşliğin güçlenmesi, bölge ve Dünya barışının sağlanması için çalışmak,

Balkanlardan ülkemize eğitim için gelen  öğrencilere maddi ve manevi destek sağlamak.

Ülkemizdeki ve Balkanlardaki soydaşlarımızın sorunlarını Dünya Kamuoyuna duyurmak ve çözüm yolları bulmak için, Dernekler Yasası’na uygun olarak uluslararası Dernek ve Sivil Toplum Örgütlerinden yardım almak. İlgili ülke kanunları ile Uluslararası Hukuk Kurallarını inceleyerek, dünyada faaliyet gösteren Sivil Toplum Örgütlerine üye olmak,

Derneğin amacı doğrultusunda gerekli yayınları yapmak, yayın birimleri oluşturmak, açıkoturum panel,  ve benzeri toplantılar düzenlemek,

Bu amaçları gerçekleştirmek için Gençlik ve Kadın Komisyonları, Sağlık, Spor, Satranç, Müzik Koro vb. kurmak; ayrıca yurtiçinde ve yurtdışında Şubeler ve İrtibat büroları açmak. Yurt dışında açılacak Şubelerin yapacakları faaliyetlerle, ülkeler arasındaki ikili ilişkilere zarar verilmemesine TÜRK MİLLETİ VE DEVLETİNİN itibarının zedelenmemesine özen  göstermek

Dernek amaçlarını ve çalışma biçimlerini gerçekleştirebilmesi için öncelikle izne tabi faaliyetler açısından ilgili Bakanlıklar ve Kurum ve Kuruluşlardan izin alır.

Dernek üyeleri arasında sosyal, ekonomik ve kültürel yardımlaşmayı sağlamak için gerekli çalışmaları yapar.

Üyeler arasında ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda ilişki kurmak ve yardımlaşmak

Dernek amaçları doğrultusunda yasal zorunlulukları yerine getirilmek kaydı ile işçi çalıştırabilir, hizmet satın alabilir.

Dernek amaçlarını gerçekleştirmek için, yürütülen çalışma konularında ihtiyaç duyulan araç ve gereçle ulaşım vasıtalarını satın alma veya kiralama yolu ile temin eder.

Yörenin ekonomik olarak kalkınması için yöreye iş adamları ve bürokratları götürerek tanıtıcı geziler tertipler.

Dernek üyeleri arasında tanışma, birlik ve beraberliğin sağlanması ve derneğe gelir temini ile tanıtımın yapılması amacıyla folklor ekibi kurar, her türlü konferans, konser, panel, tiyatro, bilimsel toplantı, seminer, gece, yemek, çay partisi, mantı günü, sünnet, kermes, folklor gösterisi, şenlik, piknik ve görsel sanatları (Sergi, sine vizyon ve film gösterimi ) yurt içi ve yurtdışı gezileri düzenler.

Üyelerin ekonomik, sosyal ve kültürel bilgilerini arttırmak için gazete, dergi, kitap, broşür, takvim, kartpostal vb.  satın alır veya matbu olarak basar.

Dernek, kanunlara uygun olarak, Milli Eğitim Bakanlığından izin almak şartı ile yurt, kütüphane kurs ve dinlenme yeri açar, inşa eder, işletir veya işletmesini başkalarına (Müstecire) verebilir.

Balkan yöresinin tarihini araştırarak kitap haline getirir. Gelecek nesillere kaynak olarak bırakmak için kütüphane ve arşiv oluşturur.

Dernek amaçları doğrultusunda elde edilen gelirin ristum gibi adlarla dağıtılmaması şartıyla iktisadi teşekküller açar,

Üye ve Balkan Yöresinin çocuklarının okul öncesi ve sonrası eğitimlerinde maddi ve ayni katkı sağlamak amacıyla burs temin eder, kurslar açar, yurtlar tesis eder ve işletir.

Gerekli izinler alınmak şartıyla yardım toplama faaliyetlerinde bulunmak ve yurt içinden ve yurt dışından bağış kabul etmek,

Üyelerinin yararlanmaları ve boş zamanlarını değerlendirebilmeleri için lokal açmak, sosyal ve kültürel tesisler kurmak ve bunları tefriş etmek,

Dernek faaliyetleri için ihtiyaç duyulan taşınır, taşınmaz mal satın almak, satmak, kiralamak, kiraya vermek ve taşınmazlar üzerinde ayni hak tesis etmek,

Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi durumunda vakıf kurmak, federasyon kurmak veya  kurulu bir federasyona katılmak. Gerekli izin alınarak derneklerin izinle kurabileceği tesisleri kurmak,

Uluslararası faaliyette bulunmak, yurt dışındaki dernek veya kuruluşlara üye olmak ve bu kuruluşlarla proje bazında  ortak  çalışmalar yapmak veya yardımlaşmak,

Derneğin amacını gerçekleştirmek üzere, benzer amaçlı derneklerden, işçi ve işveren sendikalarından ve meslekî kuruluşlardan maddî yardım almak,

Amacın gerçekleştirilmesi için gerek görülmesi halinde, 5072 sayılı Dernek ve Vakıfların Kamu Kurum ve Kuruluşları ile İlişkilerine Dair Kanun hükümleri saklı kalmak üzere, kamu kurum ve kuruluşları ile görev alanlarına giren konularda ortak projeler yürütmek,

Dernek üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla sandık kurmak,

Gerekli görülen yerlerde şube ve temsilcilikler açmak,

Derneğin amacı ile ilgisi bulunan ve kanunlarla yasaklanmayan alanlarda, diğer derneklerle veya vakıf, sendika ve benzeri sivil toplum kuruluşlarıyla ortak bir amacı gerçekleştirmek için plâtformlar oluşturmak,

Sporun çeşitli alanlarında (özellikle halter, masatenisi, satranç ve futbol gibi) faaliyetleri desteklemek ve teşvik etmek,

Dernek Kurucuları

Madde-3:
Dernek Kurucularımız aşağıda belirtilmiştir
Adı Soyadı:               

1- Mümin GENÇOĞLU
2- Yusuf KİRAYOĞLU                   
3- Ali ÖZTÜRK
4- Sami KOCAOĞLU
5- Hüseyin YILMAZ
6- Mehmet KOCABAŞ
7- Ali Osman CESUR
8- Zülkef YEŞİLBAHÇE

Derneğin Faaliyet Alanı

Dernek, soydaş  dayanışma alanında faaliyet gösterir.

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri

Madde-4:

Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden ve Mevzuatın öngördüğü koşullarını taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir. Ancak, yabancı gerçek kişilerin üye olabilmesi için Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olması da gerekir. Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

Dernek başkanlığına yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir.

Derneğin asıl üyeleri, derneğin  kurucuları ile müracaatları üzerine yönetim kurulunca üyeliğe kabul edilen kişilerdir.

Derneğe maddi ve manevi bakımdan önemli destek sağlamış bulunanlar yönetim kurulu kararı ile onursal üye olarak kabul edilebilir.

Yeni üyelik müracaatları direkt olarak genel merkeze veya şubelere yapılabilir. Genel merkeze direkt olarak yapılan müracaatlardan Genel Merkez Yönetim Kurulunca uygun görülenler Genel Merkez üyesi yapılır. Üyelik için şubelere yapılan başvurular ise; şube yönetim kurulu tarafından en geç (30 gün)  içerisinde karara bağlanır. Şubeye yapılan üyelik başvurularından kabul edilenlerin ve ret edilenlerin listesi en geç  (30 gün) içerisinde genel merkeze  ad, soyad, T.C. Kimlik No, e -  posta ve cep telefonu bilgilerini de içerir şekilde  yazıyla veya elektronik (e) ortamda bildirilir.

Üyelikten Çıkma

Madde-5:
Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

Üyelikten Çıkarılma

Madde-6:
Dernek üyeliğinden çıkarılmayı gerektiren haller.

1-Dernek tüzüğüne aykırı davranışlarda bulunmak,

2-Verilen görevlerden sürekli kaçınmak,

3-Üyelik aidatını ödememek,

4-Dernek organlarınca verilen kararlara uymamak,

5-Üye olma şartlarını kaybetmiş olmak,

6- Yazılı, görsel veya sosyal medyada Dernek tüzel kişiliğini veya organlarını küçük düşürücü, aşağılayıcı açıklamalarda bulunmak.

7- Hırsızlık, rüşvet, zimmet, irtikap gibi yüz kızartıcı suçlardan mahkum olmak.

Yukarıda sayılan durumlardan birinin tespiti halinde  disiplin soruşturması sonucu yönetim kurulu kararı ile üyelikten çıkarılır.

Genel Merkez Yönetim Kurulu, tüzüğümüze aykırı davranışlarını tespit etmesi halinde  şubelere kayıtlı üye hakkında disiplin soruşturması açabilir. Genel Merkez Disiplin Kuruluna sevk edebilir. Soruşturma sonucuna göre şube üyeliğinden ihraç edebilir. İhraç kararına karşı genel merkez genel kuruluna itiraz edilir.

Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir ve dernek malvarlığında hak iddia edemez.

Dernek  Organları

Madde-7:
Derneğin organları aşağıda gösterilmiştir.

1-Genel kurul,
2-Yönetim kurulu,
3-Denetim kurulu,
4-Disiplin Kurulu
5-Yüksek İstişare Kurulu

Yüksek İstişare Kurulu aşağıda belirtilen niteliklere sahip kişilerden oluşan danışma ve istişare amaçlı bir organdır. Yüksek İstişare Kurulu yılda en az bir defa veya genel başkanın uygun göreceği durumlarda daha fazla sayıda olmak üzere Yönetim Kurulunun dernek resmi web sitesi üzerinden yapacağı çağrı üzerine toplanır. Yüksek İstişare Kurulunun sekreterya  görevini Genel Merkez Genel Sekreteri ve Yardımcıları yürütür.

Bu kurulda Balkan Camiasının sorunları, çözüm önerileri görüşülür. Yüksek İstişare Kurulu Genel Merkez Yönetim Kuruluna yol gösterici ve tavsiye niteliğinde kararlar alır.

Yüksek İstişare Kurulunun  Üyeleri:

1-Görevde olan Genel Merkez Yönetim, Denetim, Disiplin Kurulu Üyeleri

2-Görevde olan Şube Başkanları

3-Bal-Göç’ün tüzüğünde yazılı olan Kurucu Üyeler

4-Bal-Göç’te önceki dönemlerde Genel Başkanlık yapmış kişiler

5-Bal-Göç’te önceki dönemlerde Genel Başkan Yardımcılığı yapmış kişiler,

6-Bal-Göç’te önceki dönemlerde Genel Sekreterlik veya Genel Sekreter Yardımcılığı yapmış kişiler

7- Üye olmayan veya sadece onursal üye olan camiamıza faydalı olacağı kanaati oluşan Genel Merkez Yönetim Kurulunca davet edilecek diğer kişiler.

Yukarıdaki listenin  5. ve 6. sırasında yazılı olanlardan 17. Genel Kuruldan önce görev yapmış  kişilerin, 17. Genel Kuruldaki tüzük değişikliğinden sonra 3 ay içinde Genel Merkeze talepte bulunmaları gerekir. 17. Genel Kurulda seçilen ve bundan sonra seçilecek olan 5. ve 6. sırada yazılı görevlerde bulunanların ise yönetim görevleri bittikten sonra 3 ay içerisinde Yüksek İstişare Kurulu üyesi olarak görev yapmak istediklerini yazılı olarak Genel Merkeze bildirmeleri gerekmektedir.

Yüksek istişare kurulu üyeliğini elde etmiş olanlar  dernek üyeliğinden istifa etmedikçe veya çıkarılmadıkça Yüksek İstişare Kurulu üyelikleri devam eder.

İstifa ettiklerinde veya üyelikten çıkarıldıklarında Yüksek istişare kurulu üyelikleri de sona erer. Dernek üyesi olmayan  Yüksek İstişare Kurulu üyelerinin disiplin işlemlerinde üyelere uygulanan disiplin hükümleri uygulanır.

Yönetim Kurulunun, Denetim Kurulunun, Disiplin kurulunun,  Yüksek İstişare Kurulunun   toplanma, çalışma usul ve esasları    Genel Merkez Yönetim Kurulunca hazırlanacak bir iç genelgeyle belirlenir.

Dernek Genel Kurulunun Kuruluş Şekli, Toplanma Zamanı ve Çağrı ve Toplantı Usulü

Madde-8:
Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı genel kurul toplantısından 15 gün öncesine kadar üye aidatını ödemiş üyelerden; şubenin doğal delegeleri ile şubede kayıtlı üyeler tarafından seçilmiş delegelerden oluşur.

Genel kurul;

1-Bu tüzükte belli edilen zamanda olağan,

2-Yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı isteği üzerine otuz gün içinde olağanüstü toplanır.

Olağan genel kurul, 3 yılda bir Aralık ayı içersinde, yönetim kurulunca belirlenecek gün yer ve saatte toplanır.

Genel kurul toplantıya yönetim kurulunca çağrılır.

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.

Çağrı Usulü

Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az on beş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya  yazılı ya da elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

Toplantı Usulü

Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde ise üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesi toplantı yerinde hazır bulundurulur. Toplantı yerine girecek üyelerin resmi makamlarca verilmiş kimlik belgeleri, yönetim kurulu üyeleri veya yönetim kurulunca görevlendirilecek görevliler tarafından kontrol edilir. Üyeler, yönetim kurulunca düzenlenen listedeki adları karşısına imza koyarak toplantı yerine girerler.

Toplantı yeter sayısı sağlanmışsa durum bir tutanakla tespit edilir  ve  toplantı  yönetim kurulu başkanı veya görevlendireceği yönetim kurulu üyelerinden biri tarafından  açılır. Toplantı yeter sayısı sağlanamaması halinde de yönetim kurulunca bir tutanak düzenlenir.

Açılıştan sonra, toplantıyı yönetmek üzere bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilerek divan heyeti oluşturulur.

Dernek organlarının seçimi için yapılacak oylamalarda, oy kullanan üyelerin divan heyetine kimliklerini göstermeleri ve hazırun listesindeki isimlerinin karşılarını imzalamaları zorunludur.

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması divan başkanına aittir.

Genel kurulda, yalnızca gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur.

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler yönetim kurulu başkanına teslim edilir. Yönetim kurulu başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

Genel Kurulun Oy kullanma ve Karar Alma Usul ve Şekilleri

Madde-9:
Genel kurulda, aksine karar alınmamışsa, yönetim ve denetim kurulu üyelerin seçimleri gizli oylama ile diğer konulardaki kararlar ise açık olarak oylanır. Gizli oylar, toplantı başkanı tarafından mühürlenmiş kağıtların veya oy pusulalarının üyeler tarafından gereği yapıldıktan sonra içi boş bir kaba atılması ile toplanan ve oy vermenin bitiminden sonra açık dökümü yapılarak belirlenen oylardır.

Açık oylamada,  genel kurul başkanının belirteceği yöntem uygulanır.

Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.

Toplantısız veya Çağrısız Alınan Kararlar

Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının bu tüzükte yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir. Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.

Genel Kurulun Görev ve Yetkileri

Madde-10:
Aşağıda yazılı hususlar genel kurulca görüşülüp karara bağlanır.  
1-Dernek organlarının seçilmesi,

2-Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

3-Yönetim ve denetim kurulları raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası,

4-Yönetim kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülüp aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

5-Derneğin diğer organlarının denetlenmesi ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle onların görevden alınması,

6- Üyeliğin reddi veya üyelikten çıkarma hakkında verilen yönetim kurulu kararlarına karşı yapılan itirazların incelenmesi ve karara bağlanması,

7-Dernek için gerekli olan taşınmaz malların satın alınması veya mevcut taşınmaz malların satılması hususunda yönetim kuruluna yetki verilmesi,

8-Yönetim kurulunca dernek çalışmaları ile ilgili olarak hazırlanacak yönetmelikleri inceleyip aynen veya değiştirilerek onaylanması,

9-Dernek yönetim ve denetim kurullarının kamu görevlisi olmayan başkan ve üyelerine verilecek ücret ile her türlü ödenek, yolluk ve tazminatlar ile dernek hizmetleri için görevlendirilecek üyelere verilecek gündelik ve yolluk miktarlarının tespit edilmesi,

10-Derneğin federasyona katılması ve ayrılmasının kararlaştırılması ve bu hususta yönetim kuruluna yetki verilmesi,

11-Derneğin şubelerinin açılmasının kararlaştırılması ve bu hususta  yönetim kuruluna yetki verilmesi,

12-Derneğin uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki dernek ve kuruluşlara üye olarak katılması veya ayrılması,

13-Derneğin vakıf kurması,

14-Derneğin fesih edilmesi,

15-Yönetim kurulunun diğer önerilerinin incelenip  karara bağlanması,

16-Derneğin en yetkili organı olarak derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işlerin görülmesi ve yetkilerin kullanılması,

17-Mevzuatta genel kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi,


Yönetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde-11:
Yönetim Kurulu 35 asıl ve 35 yedek üye olarak genel kurulca seçilir.

Yönetim kurulu, seçimden sonraki ilk toplantısında en yaşlı üyenin başkanlığında toplanarak  bir kararla görev bölüşümü yaparak genel başkan,genel başkan yardımcıları, genel sekreter, genel sekreter yardımcıları, sayman ve üyeleri belirler.

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haberdar edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Yönetim kurulu aşağıdaki hususları yerine getirir.

1-Derneği temsil etmek veya bu hususta kendi üyelerinden birine veya bir üçüncü kişiye yetki vermek,

2-Gelir ve gider hesaplarına ilişkin  işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak genel kurula sunmak,

3-Derneğin çalışmaları ile ilgili yönetmelikleri hazırlayarak genel kurul onayına sunmak,

4-Genel kurulun verdiği yetki ile taşınmaz mal satın almak, derneğe ait taşınır ve taşınmaz malları satmak, bina veya tesis inşa ettirmek, kira sözleşmesi yapmak, dernek lehine rehin ipotek veya ayni haklar tesis ettirmek,

5-Genel kurulun verdiği yetki ile şube açmaya ilişkin işlemlerin yürütülmesini sağlamak,

6-Derneğin şubelerinin denetlenmesini sağlamak ve gerek görüldüğünde haklı sebeplerle şube yönetim kurullarını görevden almak,

7-Gerekli görülen yerlerde temsilcilik açılmasını sağlamak,

8-Genel kurulda alınan kararları uygulamak,

9-Her faaliyet yılı sonunda derneğin işletme hesabı tablosu veya bilanço ve gelir tablosu ile yönetim kurulu çalışmalarını açıklayan raporunu düzenlemek,  toplandığında genel kurula sunmak,

10-Bütçenin uygulanmasını sağlamak,

11-Derneğe üye alınması veya üyelikten çıkarılma hususlarında karar vermek,

12-Derneğin amacını gerçekleştirmek için yetkisi dahilinde her çeşit kararı almak ve uygulamak,

13-Mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri  yapmak ve yetkileri kullanmak,

Denetim Kurulunun Teşkili, Görev ve Yetkileri

Madde-12:
Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek  üye olarak genel kurulca seçilir.

Denetim kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

Denetim Kurulunun Görev ve Yetkileri

Denetim kurulu; derneğin, tüzüğünde gösterilen amaç ve amacın gerçekleştirilmesi için sürdürüleceği belirtilen çalışma konuları doğrultusunda faaliyet gösterip göstermediğini, defter, hesap ve kayıtların mevzuata ve dernek tüzüğüne uygun olarak tutulup tutulmadığını, dernek tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve bir yılı geçmeyen aralıklarla denetler ve denetim sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kuruluna ve toplandığında genel kurula sunar.

Denetim kurulu, gerektiğinde genel kurulu toplantıya çağırır.

Derneğin Gelir Kaynakları

Madde-13:
Derneğin gelir kaynakları aşağıda sayılmıştır.

1-Üye aidatı: Üyelerden giriş ödentisi olarak  (02/08/2022 tarihli Yönetim Kurulu Kararı) 20 TL, yıllık olarak ta 30 TL aidat alınır. Bu miktarları artırmaya veya eksiltmeye genel kurul veya yetki vermesi durumunda yönetim kurulu yetkilidir,

2-Gerçek ve tüzel kişilerin kendi isteği ile derneğe yaptıkları bağış ve yardımlar,

3-Dernek tarafından tertiplenen çay ve yemekli toplantı, gezi ve eğlence, temsil, konser, spor yarışması ve konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler,

4-Derneğin mal varlığından elde edilen gelirler,

5-Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,

6-Derneğin, amacını gerçekleştirmek için ihtiyaç duyduğu geliri temin etmek amacıyla giriştiği ticari faaliyetlerden elde edilen kazançlar,

7-Diğer gelirler.      

Derneğin Defter Tutma Esas ve Usulleri ve Tutulacak Defterler

Madde-14:
Defter tutma esasları;

Dernekte, işletme hesabı esasına göre defter tutulur. Ancak, yıllık brüt gelirin 2005 yılı için 500 Bin YTL’yi aşması durumunda takip eden hesap döneminden başlayarak bilanço esasına göre defter tutulur.

Bilanço esasına geçilmesi durumunda, üst üste iki hesap döneminde yukarıda belirtilen haddin altına düşülürse, takip eden yıldan itibaren işletme hesabı esasına dönülebilir.

Yukarıda belirtilen hadde bağlı kalmaksızın yönetim kurulu kararı ile bilanço esasına göre defter tutulabilir.

Derneğin ticari işletmesi açılması durumunda, bu ticari işletme için, ayrıca Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre defter tutulur.

Kayıt Usulü

Derneğin defter ve kayıtları Dernekler Yönetmeliğinde belirtilen usul ve esasa uygun olarak tutulur.

Tutulacak Defterler

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

a)İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

2-Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

3-Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve  giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

4-Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

5-İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

6-Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edenlerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

b)Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

1-(a) bendinin 1, 2, 3 ve 6 ncı alt bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da  tutulur.

2-Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

Defterlerin Tasdiki

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur.

Gelir Tablosu ve Bilanço Düzenlenmesi

İşletme hesabı esasına göre kayıt tutulması durumunda yıl sonlarında (31 Aralık) (Dernekler Yönetmeliği EK-16’da belirtilen) “İşletme Hesabı Tablosu” düzenlenir. Bilanço esasına göre defter tutulması durumunda ise, yıl sonlarında (31 Aralık), Maliye Bakanlığınca yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğlerini esas alarak bilanço ve gelir tablosu düzenlenir.

Derneğin Gelir ve Gider İşlemleri

Madde-15:
Gelir ve gider belgeleri;

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de örneği bulunan) “Alındı Belgesi” ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94’üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13’te örneği bulunan) “Gider Makbuzu” düzenlenir.

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14’te örneği bulunan) “Ayni Yardım Teslim Belgesi” ile yapılır. Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15’te örneği bulunan) “Ayni Bağış Alındı Belgesi” ile kabul edilir.

Alındı Belgeleri

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak “Alındı Belgeleri” (Dernekler Yönetmeliği EK- 17’de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Yetki Belgesi

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19’da örneği bulunan) “Yetki Belgesi “ dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, on beş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

Beyanname Verilmesi

Madde-16:

Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21’de sunulan) “Dernek Beyannamesi” dernek yönetim kurulu tarafından onaylandıktan sonra, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine verilir.

Bildirim Yükümlülüğü  

Madde-17:
Mülki amirliğe yapılacak bildirimler;

Genel Kurul Sonuç Bildirimi

Olağan veya olağanüstü genel kurul toplantılarını izleyen otuz gün içinde, yönetim ve denetim kurulları ile diğer organlara seçilen asıl ve yedek üyeleri içeren (Dernekler Yönetmeliği EK-3 te sunulan)  “Genel Kurul Sonuç Bildirimi” ve ekleri yönetim kurulu başkanı tarafından ilgili mülki idare amirliğine bildirilir:

Genel kurul sonuç bildirimine;

1-Divan başkanı, başkan yardımcıları ve yazman tarafından imzalanmış genel kurul toplantı tutanağı örneği,

2-Tüzük değişikliği yapılmışsa, tüzüğün değişen maddelerinin yeni ve eski şekli ile dernek tüzüğünün son şeklinin her sayfası yönetim kurulunca imzalanmış örneği,

Eklenir.

 

 

 

Taşınmazların Bildirilmesi

Derneğin edindiği taşınmazlar tapuya tescilinden itibaren otuz gün içinde (Dernekler Yönetmeliği EK-26’da sunulan) “Taşınmaz Mal Bildirimi”ni doldurmak suretiyle mülki idare amirliğine bildirilir.

Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi

Dernek tarafından, yurtdışından yardım alınacak olması durumunda yardım alınmadan önce (Dernekler Yönetmeliği EK-4’te belirtilen) “Yurtdışından Yardım Alma Bildirimi” iki nüsha olarak doldurup mülki idare amirliğine bildirimde bulunurlar.

Bildirim formuna, yurt dışından yardım alınması hususunda alınmış yönetim kurulu kararı örneği, varsa bu konuda düzenlenen protokol, sözleşme ve benzeri belgeler ile yardımın aktarıldığı hesaba ilişkin dekont, ekstra ve benzeri belgenin bir örneği de eklenir.

Nakdi yardımların bankalar aracılığıyla alınması ve kullanılmadan önce bildirim şartının yerine getirilmesi zorunludur.

Kamu Kurum ve Kuruluşları İle Birlikte Yürütülen Ortak Projelerle ilgili Bildirim

Derneğin görev alanına ilişkin konularda kamu kurum ve kuruluşları ile yürüttüğü ortak projelerle ilgili olarak yapılan protokol ve projenin örneği (Dernekler Yönetmeliği EK-23’de gösterilen) “Proje Bildirimi”ne eklenerek, protokol tarihini izleyen bir ay içinde dernek merkezinin bulunduğu yerin valiliğine verilir.

Değişikliklerin Bildirilmesi

Derneğin yerleşim yerinde meydana gelen değişiklik (Dernekler Yönetmeliği EK-24’te belirtilen) “Yerleşim Yeri Değişiklik Bildirimi”; genel kurul toplantısı dışında dernek organlarında meydana gelen değişiklikler (Dernekler Yönetmeliği EK-25’te belirtilen) “Dernek Organlarındaki Değişiklik Bildirimi” doldurulmak suretiyle, değişikliği izleyen otuz gün içinde mülki idare amirliğine bildirilir.

Dernek tüzüğünde yapılan değişiklikler de tüzük değişikliğinin yapıldığı genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde, genel kurul sonuç

Derneğin İç Denetimi

Madde-18:
Dernekte genel kurul, yönetim kurulu veya denetim kurulu tarafından iç denetim yapılabileceği gibi, bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, denetim kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.

Denetim kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel kurul veya yönetim kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.

Derneğin Borçlanma Usulleri  

Madde-19:
Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde yönetim kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve derneği  ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.

Derneğin Şubelerinin Kuruluşu

Madde-20:
Genel Kurul tarafından yetki verilmesi durumunda, Genel Merkez Yönetim Kurulu gerekli görülen yerlerde şube açılmasına karar verebilir.

Bu amaçla genel merkez yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, Dernekler Yönetmeliği’nde belirtilen şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri, şube açılacak yerin en büyük mülki amirliğine verir.

Şube organları genel merkez genel kurulu ve genel merkez yönetim kurulunun belirlediği ilkelere, yazılı olarak açıkladığı görüşlerine  ve  yayınladığı genelgelere aykırı görüş beyan edemezler, faaliyetlerde bulunamazlar. Genel Merkezin yazılı talimatlarına uymak mecburiyetindedirler. Aksi durumların tespiti halinde Genel kurulun verdiği yetkiye dayanarak genel merkez yönetim kurulu,   şubeleri kapatabilir. Şube organlarının bir kısmını veya tamamını görevden alabilir, organlarda görevli kişileri münferit olarak ta görevden alabilir. Görevden alınan organların yerine yeni atamalar yapabilir. Bu atamalar dernekler mevzuatının öngördüğü usul ve esaslara göre yürütülür. Eğer organlarda görevli kişiler münferit olarak  görevden alınmışsa yerlerine yedek üyeler sırasına göre göreve gelir.

Şubelerin Görev ve Yetkileri

Madde-21:
Şubeler, tüzel kişiliği olamayan, dernek amaç ve hizmet konuları doğrultusunda özerk faaliyetlerde bulunmakla görev ve yetkili, tüm işlemlerinden doğan alacak ve borçlarından ötürü kendisinin sorumlu olduğu dernek iç örgütüdür.

Şubelerin Organları ve Şubelere Uygulanacak Hükümler

Madde-22:
 Şubenin organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kurulu’dur.

Genel kurul, şubenin kayıtlı üyelerinden oluşur.  Yönetim kurulu, onbeş asıl ve onbeş yedek, denetim kurulu ise üç asıl ve üç yedek üye olarak şube genel kurulunca seçilir.

Bu organların görev ve yetkileri ile bu tüzükte yer alan dernekle ilgili diğer hükümler, mevzuatın öngördüğü çerçevede şube’de de  uygulanır.

Şubelerin Genel Kurullarının Toplanma Zamanı ve Genel Merkez Genel Kurulunda Nasıl Temsil Edileceği

Madde-23:
Şubeler, genel kurul olağan toplantılarını üç yıl da bir yaparlar ve  genel merkez genel kurulu toplantısından en az iki ay önce Eylül ayı sonuna kadar  bitirmek zorundadırlar.

Şubeler, genel kurula sunulan, okunan,  tüm belgelerin  bir örneğini ve genel merkez genel kuruluna katılacak  delege listesini toplantının yapıldığı tarihi izleyen otuz gün içinde  genel merkeze bildirmek zorundadırlar. Ayrıca ilgili makamlarca istenen tüm belgeleri mülki idare amirliğine bildirmek zorundadırlar.

Şubeler, genel merkez genel kurulunda; şubelerin yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile şubede kayıtlı ve şube genel kurulundan 15 gün önceye kadar aidatını yatırmış her elli üyeyi temsilen bir delege ile genel merkez genel kuruluna katılma hakkına sahiptir. Dernek genel kuruluna katılacak olan şube delegeleri, şube genel kurulunda belirlenir.

Dernek Şubelerinin bilançoya göre net gelirlerinin ne kadarını üst kuruluş hissesi olarak Genel Merkeze ödeyeceklerini belirlemeye genel merkez yönetim kurulu yetkilidir. Bu yükümlülük Banka ve kasadaki  nakdi kapsar. Genel Merkez Şubelerine, şubeler de genel merkeze imkanları dahilinde nakdi yardım yapabilir.

Temsilcilik Açma

Madde-24:
Dernek, gerekli gördüğü yerlerde dernek faaliyetlerini yürütmek amacıyla yönetim kurulu kararıyla temsilcilik açabilir. Temsilciliğin adresi, yönetim kurulu kararıyla temsilci olarak görevlendirilen kişi veya kişiler tarafından o yerin mülkî idare amirliğine yazılı olarak bildirilir. Temsilcilik, dernek genel kurulunda temsil edilmez. Şubeler temsilcilik açamazlar.

Tüzüğün Ne Şekilde Değiştirileceği

Madde-25:
Tüzük değişikliği genel kurul kararı ile yapılabilir.

Genel kurulda tüzük değişikliği yapılabilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Tüzük değişikliği için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  tüzük değişikliği oylaması açık olarak yapılır.

Derneğin  Feshi ve  Mal Varlığının  Tasfiye   Şekli

Madde-26:
Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.

Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3’ü’dür. Genel kurulda  fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

Tasfiye İşlemleri

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında “Tasfiye Halinde Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği” ibaresi kullanılır.

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm  para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir. Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç üç ay içinde tamamlanır.

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun yedi gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.

 

Disiplin Kurulu

Madde-27:
Disiplin Kurulu 3 asil 3 yedek üyeden teşkil edilmek üzere genel kurulca seçilir. Görevi ise  tüzüğe ve amaca yönelik olumsuz etki ve davranışları  olan üyeler hakkında gerekli tahkikatı yaparak yönetim kuruluna tavsiye kararında bulunmaktır.

Hüküm Eksikliği

Madde-28:
Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda  Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

Tüzüğün word hali

Facebook'ta Paylaşın