AKP Bursa Milletvekili Mustafa Dündar'ın Meclis'te yaptığı konuşma

 
 

Türkiye Büyük Millet Meclisi
Genel Kurul Tutanağı
22. Dönem 3. Yasama Yılı
22. Birleşim 25/Kasım /2004 Perşembe

Uluslararası Göç Örgütü Kuruluş Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile İçişleri ve Dışişleri Komisyonları raporlarının görüşmelerine başlıyoruz.

2.- Uluslararası Göç Örgütü Kuruluş Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı ile İçişleri ve Dışişleri Komisyonları Raporları (1/896) (S. Sayısı: 679)---(X)

Tasarının tümü üzerinde, AK Parti Grubu adına söz isteyen Bursa Milletvekili Sayın Mustafa Dündar; buyurun. (AK Parti sıralarından alkışlar)

AK PARTİ GRUBU ADINA MUSTAFA DÜNDAR (Bursa) - Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; Uluslararası Göç Örgütü Kuruluş Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı hakkında AK Parti Grubu adına söz almış bulunuyorum; bu vesileyle hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Uluslararası Göç Örgütü, 5.12.1951 tarihinde Türkiye'nin de içinde bulunduğu 16 ülkenin katılımıyla Brüksel'de toplanan Uluslararası Göç Konferansını takiben kurulan Hükümetlerarası Göç Komitesinin devamıdır.

Örgüt, 1989 yılından itibaren Uluslararası Göç Örgütü adını almış olup, merkezi Cenevre'dedir.

Örgüte Kasım 2003 itibariyle 102 ülke üyedir. Ülkemizin de içinde bulunduğu 29 ülke ise, gözlemci statüsünü haizdir.

Komisyonumuzca örgütün 2004 Kasım ayı sonunda yapılacak toplantısından önce üye olmamızı teminen tasarının İçtüzüğün 52 nci maddesine göre öncelikle görüşülmesine karar verilmiştir. Söz konusu anlaşmaya katılmamızla örgütteki gözlemci statüsü asıl üyeliğe dönüşecektir.

Örgüt göç hareketlerinin yasal ve düzenli bir biçimde gerçekleşmesini sağlamaya yönelik hizmet veren bir kurum olup, genel olarak, mültecilerin yerleşim işlemlerine yardımcı olmakta, özellikle sorunlu bölgelerdeki mültecilerin veya uluslararası koruma altına alınması gerek görülmeyip sığınma başvurusu reddedilenlerin geri gönderilmeleri veya başka ülkelere nakillerinde rol oynamaktadır. Dünya çapında göç hareketlerinin düzgün akışını sağlamak, göçmenlerin gittikleri ülkeye en iyi koşullarda yerleşmeleri, ülkenin ekonomik ve sosyal yapısına entegre olmalarını kolaylaştırmak açısından, göçle ilgili hizmetlerin uluslararası boyutta sağlanmasının çoğu zaman gerekli olduğu görülmektedir.

Göç ve mülteciler konularında devletler, uluslararası kuruluşlar, hükümet kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları arasında sıkı işbirliği ve eşgüdüm olması gerekmektedir.

Sayın milletvekilleri, Türkiye, mazlumlara kucak açan bir ülkedir. Seçim ilim Bursa da dışgöçlerin yoğun olduğu bir ildir. Balkan ülkelerinden, özellikle Yunanistan, Bulgaristan, Makedonya, Arnavutluk ve Kosova'dan büyük göç almaktadır. Bunların, pek tabiî ki, gerek Türkiye'de idarî sorunları ve gerekse diğer gelmiş oldukları ülkelerle ilgili sorunları bulunmaktadır. Ben, sizlerle, sadece Bulgaristan'dan gelenlerin bir sorununu paylaşmak istiyorum.

1989 zorunlu göçüyle, Bulgaristan'dan Türkiye'ye 400 000 civarında soydaşımız gelmiştir. Bu şekilde veya diğer yollarla ülkemize gelen soydaşlarımızın sosyal güvenlik haklarıyla ilgili sorunları vardır.

Bulgaristan'da geçen hizmet sürelerinin Türkiye'ye aktarılması ve hizmet sürelerinin birleştirilmesi, soydaşlarımızın en önemli sorunlarıdır. Bulgaristan, 1989 göçünde, Türkiye dışında, diğer ülkelerle bu anlaşmayı yapmıştır, oraya giden Bulgaristan vatandaşlarının sosyal haklarını vermektedir; fakat, Türkiye'ye gelen soydaşımız çok fazla olduğu için, Bulgaristan bu konuda ayak diremekte ve sosyal güvenlik anlaşması yapmaya pek yanaşmamaktadır. Bu konuyla ilgili Bursa'daki sivil toplum örgütleri hem Türkiye Cumhuriyeti Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanına hem de Bulgaristan'a giderek Bulgaristan bakanına bu kişilerin imzalı dilekçelerini sunmuşlardır ve eğer, bu konu, iki ülke arasında anlaşmayla çözülmüyorsa -sivil toplum örgütlerinin düşüncesi- bu konuyu Avrupa Birliğine taşıyacaklarını söylemektedirler.

Bunun dışında, Türkiye ile Bulgaristan arasında 4 Kasım 1998 tarihinde Ankara'da imzalanan ve 1 Mart 1999 tarihinde yürürlüğe giren, Bulgaristan emekli maaşlarının Türkiye'de ödenmesine ilişkin bir anlaşma vardır ve bu anlaşmaya göre, Bulgaristan'da emekli olan soydaşların maaşları Türkiye'ye transfer edilmektedir. Tabiî, bunun da kendine göre bazı şartları vardır. Yılda iki defa burada yaşayan kişiler, yaşam belgelerini ibraz ettirdiklerinde -SSK aracılığıyla- maaşları Türkiye'ye gelmektedir. Bulgaristan tarafı bu evrakları çok sıkı bir incelemeye tabi tutarak, elinden geldiğince bu ödemeleri ötelemeyi düşünmektedir. Tabiî, bu kişiler yaşlı; bir kişi ölse, bir kişi bir kişidir, kâr düşüncesindedir. Bizim yapmış olduğumuz tespitlere göre, derneklerimizin bize söylediklerine göre, bu şekilde maaş alan 40 000 civarında kişiden 11 000 küsurunun maaş ödemesi, Bulgaristan tarafından iade edilmiştir. Bu 11 000 civarındaki maaş iadesinin 6 000 küsuru da, burada bizim memurlarımızın yapmış olduğu hatalardan kaynaklanmaktadır. Bu konu, beni üzmüştür ve bu konuyla ilgili durumu, Bakanımıza yazılı olarak ilettim, bu konuyla ilgili bilgi istedim. Şimdi, insan ister istemez düşünüyor; yani, Bulgaristan vermemek için direniyor, bazı nedenler buluyor; biz neden bunlara alet oluyoruz, biz neden bu işi daha ciddî incelemiyoruz?! Bu da, aslında çok büyük bir para olmamakla birlikte -kişi başına gelen maaş 30 ilâ 50 eurodur- o kişinin bu paraya ihtiyacı vardır. İnşallah, Bakanlığımız, bu konuda gerekli hassasiyeti göstererek bu sorunu çözecektir diye düşünüyorum. Yeri gelmişken, uluslararası göçü konuştuğumuzda, bunu da, burada bilgi olarak kamuoyuna arz ediyorum.

Geçici göç, dönüş göçü ve bölge içinde yapılan göçler için de bu hizmetlerin yapılması gerekmektedir. Uluslararası Göç Örgütü, çalışmalarında ilgili hükümet ve hükümet dışı kuruluşlarla yakın işbirliği yaparak, uluslararası faaliyetlerin eşgüdümü sağlanmaktadır. Örgüt, göçmenlerin kabul şartlarının ve sayılarının devletlerin ulusal egemenlik alanlarına ait bir konu olduğunu kabul etmekte ve görevlerini yerine getirirken ilgili devletlerin mevzuatına uymaktadır.

Türkiye'nin 1999 yılından bu yana gözlemci olarak katıldığı Uluslararası Göç Örgütünün ülkemizdeki görevlerini daha iyi koordine edebilmek amacıyla devamlı temsilcilik açma başvurusu, 1991 yılında uygun görülmüştür. Bu çerçevede, Uluslararası Göç Örgütünün ülkemizdeki mevcudiyetinin belli bir hukukî statüye bağlanması, görev alanındaki katkılarını daha etkin bir şekilde yürütebileceği hukuksal durumun, ayrıcalık ve bağışıklıkların belirlenmesi amacıyla bir anlaşma yapılması kararlaştırılmıştır. 16.11.1995 tarihinde Ankara'da imzalanan 16.12.2003 tarihli ve 4984 sayılı Kanunla onaylanması uygun bulunan söz konusu anlaşma 26.12.2003 tarihli ve 2003/6684 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe girmiştir. Üye olmadığımız halde ülkemiz ile Uluslararası Göç Örgütü arasında yakın bir işbirliği sürdürülmekte ve ülkemizdeki sığınmacıların üçüncü ülkelere nakillerinde Uluslararası Göç Örgütü önemli katkılarda bulunmaktadır. Söz konusu teşkilata üye olunması, mevcut işbirliğinin artırılması ve Uluslararası Göç Örgütünün ülkemizde daha fazla proje gerçekleştirmesine olanak sağlayacaktır. Bu bağlamda iltica ve göçle ilgili eğitim programları ve insan kaçakçılığıyla mücadele konularında teknik yardım sağlanması gibi hususlarda Uluslararası Göç Örgütünün kaynaklarına ilaveten üçüncü taraf kaynakların artırılması sağlanacak; ülkemizin, göç, insan kaçakçılığı gibi konulara ilişkin çalışmaları yönlendirme konusunda daha fazla katkıda bulunması mümkün olabilecektir. Bu suretle özellikle insan kaçakçılığı gibi konularda ülkemize bazı çevrelerce yöneltilen eleştirilere de yanıt verilmiş olacaktır.

Öte yandan, Avrupa Birliğine katılım sürecinde, insan kaçakçılığı gibi sorunlarla mücadele konusunda ve göç bağlantılı bazı kriterlerin yerine getirilmesinde anılan kuruluşla daha yakın ve kapsamlı işbirliğine gidilebilecek ve bundan yarar sağlanabilecektir.

Tasarıya AK Parti Grubu olarak kabul oyu vereceğimizi beyan eder, hepinizi saygıyla selamlarım. (Alkışlar)

BAŞKAN - Teşekkür ederim Sayın Dündar.

Tasarının tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.

Maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

1 inci maddeyi okutuyorum:

Uluslararası Göç Örgütü Kuruluş Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısı

MADDE 1.- Uluslararası Göç Örgütü Kuruluş Anlaşmasına katılmamız uygun bulunmuştur.

BAŞKAN - Madde üzerinde söz talebi?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler...

BAŞKAN - Söz talebi?.. Yok.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

2 nci maddeyi okutuyorum:

Madde 2.- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

3 üncü maddeyi okutuyorum:

Madde 3.- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Tasarının tümü açıkoylamaya tabidir.

Açık oylamanın şekli hakkında Genel Kurulun kararını alacağım. Açıkoylamanın elektronik oylama cihazıyla yapılmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.

Oylama için 3 dakika süre vereceğim. Bu süre içerisinde sisteme giremeyen üyelerin teknik personelden yardım istemelerini, bu yardıma rağmen de sisteme giremeyen üyelerin, oy pusulalarını, oylama için öngörülen 3 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Ayrıca, vekâleten oy kullanacak sayın bakanlar var ise, hangi bakana vekâleten oy kullandığını, oyunun rengini ve kendisinin ad ve soyadı ile imzasını da taşıyan oy pusulasını, yine, oylama için öngörülen 3 dakikalık süre içerisinde Başkanlığa ulaştırmalarını rica ediyorum.

Oylama işlemini başlatıyorum.

(Elektronik cihazla oylama yapıldı)

BAŞKAN - Sayın milletvekilleri, Uluslararası Göç Örgütü Kuruluş Anlaşmasına Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun Tasarısının açıkoylama sonucunu açıklıyorum:

Kullanılan oy sayısı : 249

Kabul : 249 (X)

Böylece, tasarı kabul edilmiş ve kanunlaşmıştır.