Batı Trakya Türkleri ile ilgili bir bildiri

 


Batı Trakya'da yayınlanmakta olan "Paratiritis" gazetesinin 29 Temmmuz 2003 tarihli sayısında, “Rodop Dağlık Bölgesinde Yaşatılan Güreş Geleneği” başlıklı bir yazı çıkmıştır. Söz konusu yazıda, Tarih
î Seçek Şenlikleri ile Türk Kültürüne ve İslâm Dinine ağır hakaretlerde bulunmuştur. Batı Trakya Türk toplumu tarafından hayretle karşılanan ve gerçeği yansıtmayan bu düzme haber yazısı üzerine mülâhazalarımızı hemşehrilerimizle paylaşmak istiyoruz.

Batı Trakya, çok eski Türklük tarihne sahip olan bir bölgedir. Bu bölgede, aynı temel-kültürel değerleri paylaşan Türk oymaklarına mensup insanlar yaşamaktadır. Bu oymaklar, Anadolu'dan gitme Türkmenlerle, çok eski asırlarda kuzeyden gelmiş Peçenek ve Kıpçak Türklerine mensuptur. Batı Trakya'nın en belirgin etnik rengi bundan ibarettir. Bu etnisite, Batı Trakya Türkleri olarak adlandırılmaktadır. Bunda sağduyu sahibi kimsenin şüphesi bulunmamaktadır.

Lozan Antlaşması'yla kendisine emanet edilmiş olan bu cemaati, çeşitli dalaverelerle ifsat ederek ve birbirinden çok farklı küçük parçalara bölerek asimile etmeyi amaçlayan Yunanlı dostlarımız, son zamanlarda yeni bir entrikayı daha gündeme getirdi: "İslâm'la ilişkisi göstermelik/Dünya ve hayatla ilgili ilkel anlayışa sahip, Hristiyanların eski bayram takvimine göre kutlamalar yapan Kızılbaş Pomaklar!"

Bu ifadeler, kanımızdan ve canımızdan olan kardeşlerimize hakaretten başka birşey değildir! Türk-İslâm ulularından biri olan Hacı Bektaş Veli ocağına mensup Alevî geleneğini Hristanlığa bağlamak, bilimsel yönden yanlış olduğu gibi bu anlayışla neşriyat yapmak da ahlâken hoş karşılanamayacak boş bir gayrettir. Zira Bektaşilik, tamamen Türk orijininden gelen bir anlayışa sahip olan İslâmi tarikattir. "İslâm'la ilişkileri göstermelik" ne demektir? Bu insanlar müslüman bir devletin sınırları içinde mi yaşayorlar ki, çeşitli sebeplerden dolayı göstermelik uygulamalara zorlanmış olsunlar? Özde olan bir şey niçin göstermelik olarak nitelendirilmektedir?

Babis Kalpanis'in Temmuz 2003 tarihli Paratiritis gazetesinde çıkan yazısı, bu tarihî gerçekleri tersyüz ederek, Batı Trakya Türk toplumunun muhterem bir parçasını, gövdeden ayırmayı hedeflemektedir. Kalpanis, tarihî Seçek Şenlikleri'ni bahane ederek, birkaç köyde yaşayan Alevî/Bektaşi kardeşlerimizi suistimale yeltenmektedir. Hâlbuki bu insanların bir kimlik meselesi bulunmamaktadır.

Hristiyanlığın birçok mezhebi gibi, İslâm'ın da farklı meshepleri vardır. Alevîlik, temelde İslâm peygamberinin çok yakın akrabası ve ilk dört halifeden biri olan Hazreti Ali' ye bağlılık esasında gelişmiş bir İslâm anlayışıdır. Bunu Hristiyanlıkla ilişkilendirmek, iyi niyetle açıklanamaz. Bu olsa olsa, İslâm öncesi eski Türk inanç sisteminin izleri denilebilecek farklılıkları alıp Hristiyanlığa yamamak olur. Bu kötü niyetten ne umulduğu da meçhulümüz değildir!

Batı Trakya Türk toplumu, geleneksel Seçek Şenliklerini, kendi kültürünün yaşatılması olarak görmekte ve bundan gurur duymaktadır.

Şurası da bilinmelidir ki, Müslümanların genel dinî bayramları, Batı Trakya Türk toplumunun her kesiminde, aynı anlayış ve aynı heyacanla kutlanmaktadır.

Bu yanlış çıkışı, Paratiritis tis Trakis gazetesinin, toplumumuz arasındaki itibarını sarsmış, düzenin diğer yayın organlarından sadece biri olduğunu ortaya koymuştur.

Her topluluk, kendi kültür dinamiklerini canlı tutarak fertler arasındaki dostluk ve dayanışmayı teşvik ederken, azınlık h